Te?aj je dostupan zaregistrirane fizioterapeute koji sudjeluju u lije?enju bolesti mii?nokotanog sistema sa ili bez posturalnih odstupanja, te je osmiljen kako bi:

  • Dao potpuni prikaz trenuta?ne teoretske pozadine u RPG pristupu lije?enja mii?no-kotanog sistema, kroz izu?avanje ljudske biomehanike, devijacije posturalnih obrazaca temeljenih na funkciji motorne koordinacije mii?nih lanaca, principa procjene i lije?enja temeljenog isklju?ivo na manualnoj terapiji
  • Osigurati prakti?nu obuku i klini?ku analizu, procjenu i upravljanje mii?no-kotanim sistemom,

i prua fizioterapeutima:

  • proirenje znanja u manualnoj terapiji i stjecanje vjetine rukama za upravljanje kraljenicom, gornjmi i donjim udovima u muskuloskeletnim uvjetima
  • nau?iti principe klini?kog razmiljanja o korekciji dranja u klini?kom setu na temelju dubokog razumijevanja analize ljudske biomehanike
  • razumjeti patoloke obrasce funkcionalnih i biomehani?kih nejednakosti s kojima se susre?u u neuromusculoskeletnom sustavu i njihovim veza s neurolokim mii?no-kotanim simptomima