Osnovne metode

Misici su organizirani u ''motori?ki koordinirane lance''

Prije bilo kakvog programiranja korekcije neuromisicnog skeletnog sistema vazno je razumjeti kako tijelo izrazava samo sebe.Vano je biti svjestan da ne postoji izolirana mii?na akcija; tijelo organizira svoje izraavanje i pokrete kroz lance napravljene od niza mii?a grupiranih za odre?enu funkciju (u RPG poznati kao hegemonija), a zglobovi se pokrecu ovim misicima.

Mr. Souchard, na osnovu klinicke opservacije ljudske biomehanike i ponasanja u suradnji sa patolozima, identificirao je nekoliko grupa misica organizovanih na nacin da obavljaju odredjene funkcije (motoricka koordinacija). Zatim je takodjer identificirano da su ove grupe misica takodjer odgovorne i za devijacije u drzanju (kao glava prema naprijed, rotacija ramena. povecanje i smanjivanje iskrivljenja kicme) Prema tome, u cilju modifikacije bilo koje devijacije u drzanju tijela, potrebno je identificirati koji lanac misica je odgovoran za dijagnosticiranu devijaciju, i tretirati ga u njegovoj cjelini; inace ?e se cijeli lanac prilagoditi toj prethodnoj retrakciji.

Ovaj niz mii?nih lanaca opisanih u RPG metodi sastoji se uglavnom od stati?nih mii?a (toniziraju?ih mii?i), i gradi svoje tehnike istezanja u potrazi za optimalnom harmonijom takvih mii?a i zglobova.

Kada jedna ili vie dijela ne uspije, cijeli lanac je pogodjen, pojavljuju se kao simptomi. Dakle, neophodno je traiti ovo pogo?enog mjesto i tretirati cijeli funkcionalni lanac korigovanjem svakog pogo?enog dijela istodobno. U mnogim slu?ajevima gdje postoji poreme?aj ili disfunkcija, za veliki dio muskulature je utvr?eno da je napeta, uko?ena ogranicena (zato se miorelaksiraju?i lijekovi tako mnogo propisuju).

Razlika izme?u RPG metode i drugih metoda je u tome da se RPG metoda slae s trenutnim saznanjima fiziologije, koja razlikuju skeletne mii?e kao dinami?ke (fazi?ne) i stati?ke (toniziraju?e), te tretira svaku skupinu mii?a druga?ije, respektujuci njihovu vlastitu fiziologiju i patofiziologiju . Poznato je da dinami?ki mii?i mogu izgubiti svoju u?inkovitost bilo radi atrofije ili tonusne neravnotee, dok stati?ki mii?i mogu biti ugroeni rigidnoscu, kontrakcijom ili pretjeranim mii?nim tonusom. Ja?anjem nekih mii?a i istezanjem drugih, mogu?e je postici fleksibilnost, izbalansirati mii?ni tonus, i eliminirati bilo kakve nepotrebne napetosti.

Gravitacija i mii?na aktivnost poti?e zglobnu kompresiju

Zglobovi i intervertebralni diskovi ne samo da nose teinu cijelog tijela, vec su mu takodje i oslonac, tako da je svaki mii? u stanju primijeniti svoje vlastite akcije u svrhu razlicitih pokreta, ili da nas dri uspravno (protiv gravitacije). Prekomjerno ili nedovoljno ja?anje mii?a doprinosi misicnoj neravnotei, zglobna asimetrija i pritisak su uzrok patnje/bola i zglobnih degenertivnih sindroma.

Tijekom tretiranja bolnih zglobova RPG metodom, vano je da se olaksa nihov aksijalni pritisak uporabom dekompresijskih tehnika, u svrhu povecanja fleksibilnosti okolne muskulature koja dri zglob u pogrenom poloaju ili prekomjernoj napetosti . Ukratko, RPG metodu je glavni cilj vratiti inter-zglobne prostore u normalu,koriste?i glatke i progresivne dekompresijske tehnike.

Disanje je osnovi pokreta? bilo kojeg istezanja.

Naglasak na izdisanju je osnova RPG metode. Bilo koja somatska ili psiholoska disfunkcija odmah izaziva promjenu u ciklusu disanja. Isto tako, disanje tako?er utice na oblik tijela i negovo funkcionisanje, kao i na emocionalne ili psiholoke aspekte svake osobe. Dakle, vano je da se usredoto?ite na izdisajni ciklus disanja tokom cijelog tretmana, dozvoljavajuci pacijentu da die dobro, ispravljajuci bilo kakvu blokadu ili napetosti koje mogu uticati na odredjene tjelesne funkcije.

Disanje je kljucno za dobru tjelesnu korekciju. Imamo inspiratorne mii?e u svakom lancu motoricke koordinacije u naem tijelu, to je razlog zato mi koristimo tehnike disanja kada namjeravamo poceti globalno istezanje. Za vrijeme RPG tretmana, terapeut obra?a stalnu paznju na pacijentovo disanje, poti?uci pove?anje fleksibilnosti toraksa i osloba?anje inspiratorne muskulature (koja je napeta u ve?ini slu?ajeva).