Lije?enje i Rezultati

Kakav je RPG tretman?

RPG tretman se sastoji od niza specifi?nih poloaja, koji se postupno razvijaju od po?etnog poloaja s minimalnim naprezanjem,do primjene progresivnog istezanja sve do kona?nag naprezanja u krajnjm poloaju. Ovaj kona?ni polozaj ?e zavisiti od stanja svake osobe,i od toga koji je motoricki lanac u pitanju.
Ove progresivne pozicije istezanja izvodi pacijent na aktivan na?in, cijelo vrijeme vo?en i korigovan od strane terapeuta. Postoji mnogo razli?itih evolutivnih poloaja, koji su odabrani u skladu s odre?enom procjenom baziranom na specifi?nim testovima i klini?koj procjeni. Normalno,odabrana su najmanje dva poloaja po tretmanu. Neki od tih poloaja izvode se kada pacijent inertno lei, sjedi na kau?u, ili stoji. Jedini alat koji se koriste u RPG terapiji su ruke terapeuta. Ne koristi se nikakvi aparati, izuzev posebnog stola za tretman i potrebne lake opreme.

Svi pokreti u manualnoj terapiji u RPG tretmanu su uvijek neinvazivni i njeni, cijelo vrijeme vodeci racuna o pacijentovoj udobnosti u svrhu oputanja mii?ne napetosti, zglobne dekompresija, i re-edukacije disanja. Ni u jednom trenutku se ne koriste nagli ili neo?ekivani potezi. Terapeut konstantno odrava komunikaciju s pacijentom tokom cijelog tretmana. Pacijentove povratne informacije potrebne su terapeutu cijelo vrijeme, da bi mogao odluciti o tempu i intenzitetu tretmana, jer je kontrola boli glavni cilj svakog tretmana.

Tretman je individualan, sa priblinim trajanjem od jednog sata, obi?no jednom tjedno (dva puta tjedno za akutne probleme). ?esto, pozitivni rezultati se pokazuju od samog po?etka tretmana. Tretman ?e se programirati u odnosu na potrebe i ve? postignute rezultate svakog pacijenta. Glavni rezultati koji se o?ekuju od RPG su: dugorocno olaksanje bola i simptoma, korekcija kompenzacija i korekcija posturalne kontrole.

Rezultati

RPG -ov doprinos je u vanim inovacijama u odnosu na klasi?ne fizikalne terapije, a RPG je vrlo u?inkovit u lije?enju morfolokih bolesti i akutnih/kroni?nih simptoma ili disfunkcija.